Bekijk de vele mogelijkheden in de omgeving hieronder:

Dagrecreatiegebied de Schammer / Bloeidaal

In het dagrecreatiegebied de Schammer is een TOP overstappunt geplaatst.

Een TOP is een startpunt waar recreanten de auto kunnen parkeren om van daaruit heerlijk te fietsen of te wandelen.

De TOP is te herkennen aan een zuil met informatie over de Grebbelinie en wat er nog meer te beleven is in de omgeving . Bij de TOP is te zien hoe akkers en weiland zijn omgetoverd tot een prachtig natuurgebied met veel recreatiemogelijkheden.

Natuur in ontwikkeling

Langs de beken in de Gelderse Vallei is van oudsher een gevarieerd landschap met bloemrijke hooilanden, rietlanden en moerasbossen.

In Bloeidaal en De Schammer is dit landschap in ere hersteld. Op zandkopjes ontwikkelt droog grasland. In de lage delen komt grondwater aan de oppervlakte dat eeuwen geleden op de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe in de grond gezakt is. Dit is ideaal voor hooiland met koekoeksbloemen en orchideeën. De graslandpercelen zijn van elkaar gescheiden door een singel van elzenhakhout. Dit wordt regelmatig afgezet, waardoor meerstammige bomen ontstaan. De wirwar van stammen werkt als een natuurlijk hek.


De Schammer in Leusden
Bloeidaal is in 2007 ingericht en heeft zich inmiddels ontwikkeld met prachtige natte schrale graslanden, rietland en bloemrijk hooiland. Het vormt een trekpleister voor vogels als de kleine plevier, witgatje, boerenzwaluw, grutto, wulp, tureluur en wintertaling. In de winter van 2010-2011 is

het agrarisch gebied rond boerderij 't Scham omgevormd tot natuurgebied De Schammer. De verwachting is dat de natuur hier zich net zo zal ontwikkelen als in Bloeidaal. Een deel van De Schammer is recreatiegebied en in beheer van de gemeente Leusden. Het natuurgedeelte is in eigendom en beheer bij Het Utrechts Landschap.

Vogelkijkwand

Naast een recreatieve functie, heeft De Schammer ook een functie als opslagmogelijkheid van grote hoeveelheden regenwater.

Door de vogelkijkwand en het informatiebord kunnen bezoekers vogels in De Schammer makkelijk herkennen en de natuur in Leusden beter beleven.

 

Het Valleikanaal in zijn huidige vorm werd aangelegd in de periode 1935-1941 in het kader van de werkverschaffing: deels ter versterking van de Grebbelinie, deels ter verbetering van de afwatering van de Gelderse vallei.

Delen van het kanaal bestaan echter al veel langer, het stuk tussen Rhenen en Veenendaal werd bijvoorbeeld al in de middeleeuwen gegraven en is sindsdien bekend onder de naam Bisschop Davidsgrift of kortweg Grift. Ter hoogte van Woudenberg volgt het deels de vroegere loop van de Lunterse Beek, ter hoogte van Leusden dat van de Modderbeek. (bron: vvvleusden.nl)

  

De Grebbelinie was een voorverdediging van de Hollandse Waterlinie, een Nederlandse verdedigingslinie, gebaseerd op inundatie. De Grebbelinie liep door de Gelderse Vallei vanaf de Nederrijn bij de Grebbeberg te Rhenen langs het Valleikanaal en de Eem tot aan de Zuiderzee, later het IJsselmeer.

 

Tot laat in de 19e eeuw werd de Grebbelinie onderhouden. Hoe langer echter de linie ongebruikt werd gelaten, hoe minder de noodzaak ervan werd gevoeld. In 1951 werd de Grebbelinie als verdedigingswerk opgeheven. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw hebben veel resterende landschapselementen van de Grebbelinie een beschermde status gekregen vanwege zowel hun cultuurhistorische als natuurwaarde.  

Op 18 april 2011 kreeg de Grebbelinie de status van rijksmonument vanwege de "unieke staalkaart van verdedigingswerken". De als rijksmonument aangewezen delen van de Grebbelinie omvatten de hoofdverdedigingslijn en de militaire objecten.(bron: Wikipedia)

Presentatiepagina van bed en breakfast B&B Quiet Valley in Leusden

B&B Quiet Valley

Voorpost 22, 3831 RT  Leusden

tel:+31 (0) 6 46352048